Toevoegen aan mijn verslag

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(vóór resultaatbestemming)

 

31 december 2022

31 december 2021

(x 1.000)

Ref.

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

26

11.050

14.947

Financiële vaste activa

27

111.407

84.539

122.457

99.486

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

28

31.117

17.912

Liquide middelen

29

874

45

31.991

17.957

TOTAAL ACTIVA

154.448

117.443

31 december 2022

31 december 2021

Ref.

EIGEN VERMOGEN

30

Gestort en geplaatst kapitaal

0

0

Agio

64.301

71.101

Wettelijke en statutaire reserves

9.905

14.722

Overige reserves

38.877

12.643

Onverdeeld resultaat

29.779

14.617

142.862

113.083

VOORZIENINGEN

46

3

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

31

11.540

4.357

TOTAAL PASSIVA

154.448

117.443