Toevoegen aan mijn verslag

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

2022

2021

(x 1.000)

Ref.

Netto-omzetresultaat

234.674

210.055

Afdrachten aan de Staat en beneficianten

-192.077

-188.002

Netto-omzetresultaat na afdrachten

42.597

22.053

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

18

10.784

6.013

Mutatie voorzieningen

12

5.974

1.061

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen

-36.764

-51.919

Kortlopende schulden

2.427

57.717

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

25.018

34.925

Betaalde interest

-1.298

-1.228

Ontvangen interest

14

-

Betaalde vennootschapsbelasting

-5.905

-700

Kasstroom uit operationele activiteiten

-7.189

-1.928

Investeringen in immateriële vaste activa

6

-

-5.362

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

6

-

3.907

Investeringen in materiële vaste activa

7

-496

-146

Desinvesteringen in materiële vaste activa

7

-

-

Investeringen in financiële vaste activa

8

-300

-3.496

Desinvesteringen in financiële vaste activa

8

-

1.378

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-796

-3.719

Netto kasstroom

17.033

29.278

2022

2021

(x 1.000)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Beginstand geldmiddelen

340.180

310.902

Netto kasstroom

17.033

29.278

Eindstand geldmiddelen

10

357.213

340.180