Toevoegen aan mijn verslag

Geconsolideerde winst-en-verlies-rekening over 2022

2022

2021

(x 1.000)

Ref.

Netto-omzet

15

691.264

536.412

Kostprijs van de omzet

16

-92.426

-27.380

Bruto-omzet resultaat

598.838

509.032

Verkoopkosten

17

-246.207

-194.548

Algemene beheerkosten

18

-117.957

-104.429

Som der kosten

-364.164

-298.977

Netto-omzetresultaat

234.674

210.055

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

931

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

-1.241

-1.273

Resultaat vóór belastingen

234.364

208.782

Afdrachten aan de Staat en beneficianten

19

-192.077

-188.002

Resultaat vóór belastingen en ná afdrachten

42.287

20.780

Vennootschapsbelasting

20

-11.917

-6.163

Resultaat deelnemingen

8

-591

-

Resultaat ná belastingen en ná afdrachten

29.779

14.617