Toevoegen aan mijn verslag

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

25. Algemene toelichting

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar note 3 en 4 in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met de betreffende paragraaf van de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Nederlandse Loterij B.V. wordt toegerekend.

26. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

Goodwill

(x 1.000)

Aanschafwaarde

34.000

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-19.550

Stand per 1 januari 2022

14.450

Mutaties gedurende het boekjaar

Afschrijvingen

-3.400

-3.400

Aanschafwaarde

34.000

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-22.950

Stand per 31 december 2022

11.050

De goodwill ontstaan bij de verkrijging van de aandelen van Lotto B.V. op 31 maart 2016 wordt over tien jaar afgeschreven. De afschrijvingslast voor boekjaar 2022 bedraagt € 3,4 miljoen (2021: € 3,4 miljoen).

Voor de goodwill wordt een bijzondere agioreserve aangehouden van € 11,1 miljoen ( 2021: 14,5 miljoen).

Er zijn geen aanwijzingen voor een bijzondere waardevermindering geïdentificeerd.

27. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2022

2021

(x 1.000)

Stand per 1 januari

84.539

67.017

Waardeveranderingen / mutaties

-2.891

2.891

Aandeel in resultaat deelnemingen

29.759

14.631

Stand per 31 december

111.407

84.539

Een overzicht van de deelnemingen is opgenomen in de algemene toelichting van de geconsolideerde jaarrekening. Bij de verwerking van de financiële vaste activa is aansluiting gezocht bij de huidige juridische structuur van de Nederlandse Loterij-groep.

28. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa bestaan uit:

31 december 2022

31 december 2021

(x 1.000)

Vorderingen op groepsmaatschappijen

31.117

17.763

Belastingen en sociale premies

-

149

Totaal

31.117

17.912

Over het gemiddeld saldo van de rekening-courantverhoudingen wordt 0% rente per jaar berekend (2021: 0%). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

29. Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

30. Eigen Vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

  1. Gestort en geplaatst kapitaal

  2. Agio gewone aandelen

  3. Agio stemrechtloze aandelen

  4. Bijzondere agioreserve

  5. Wettelijke en statutaire reserves

  6. Overige reserves

  7. Onverdeeld resultaat

1

2

3

4

5

6

7

Totaal

(x 1.000)

Stand per 1 januari 2021

0

53.026

225

21.250

10.043

14.186

-264

98.466

Resultaatbestemming 2020

-

-

-

-

-

-264

264

-

Overige mutaties

-

-

-

-3.400

4.679

-1.279

-

-

Resultaat boekjaar 2021

-

-

-

-

-

-

14.617

14.617

Stand per 31 december 2021

0

53.026

225

17.850

14.722

12.643

14.617

113.083

Stand per 1 januari 2022

0

53.026

225

17.850

14.722

12.643

14.617

113.083

Resultaatbestemming 2021

-

-

-

-

-

14.617

-14.617

-

Overige mutaties

-

-

-

-6.800

-4.817

11.617

-

-

Resultaat boekjaar 2022

-

-

-

-

-

-

29.779

29.779

Stand per 31 december 2022

0

53.026

225

11.050

9.905

38.877

29.779

142.862

Gestort en geplaatst kapitaal

Het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt € 201, verdeeld in 199 gewone aandelen (inclusief 1 tracking aandeel Staatsloterij) en 2 stemrechtloze aandelen, met een nominale waarde van € 1.

Agioreserve gewone aandelen

De agioreserve is op 31 maart 2016 ontstaan uit de inbreng van de door de Staat gehouden aandelen in het kapitaal van Staatsloterij B.V. De houder van de gewone aandelen is gerechtigd tot de agioreserve gewone aandelen.

Agioreserve stemrechtloze aandelen

De agioreserve is op 31 maart 2016 ontstaan uit de inbreng van de door de beneficianten gehouden aandelen in het kapitaal van Lotto B.V. De houder van de stemrechtloze aandelen is gerechtigd tot de agioreserve stemrechtloze aandelen.

Bijzondere agioreserve

Voor de goodwill, ontstaan bij de verkrijging van de aandelen van Lotto B.V. op 31 maart 2016, wordt een bijzondere agioreserve aangehouden. De jaarlijkse vrijval van de bijzondere agioreserve is gelijk aan de afschrijvingslast van de goodwill. Bij de verwerking van het eigen vermogen is aansluiting gezocht bij de huidige waarde van de goodwill. De houder van de gewone aandelen is voor 63% gerechtigd tot de bijzondere agioreserve, de houder van de stemrechtloze aandelen voor 37%.

Wettelijke reserve

De wettelijke reserve betreft het niet zonder beperking uitkeerbare vermogen van de deelnemingen.

Overige reserves

De overige reserve bestaat uit het gerealiseerde resultaat van voorgaande boekjaren. De houder van de gewone aandelen is voor 63% gerechtigd tot de overige reserve, de houder van de stemrechtloze aandelen voor 37%.

Cumulatief Preferente Financierings Reserve

De cumulatief preferente financierings reserve is nihil. De houder van respectievelijk de gewone aandelen en de stemrechtloze aandelen zijn gerechtigd tot het bepaalde deel van de cumulatief preferente financieringsreserve.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 22 april 2022. De Algemene Vergadering heeft besloten dat het resultaat over het boekjaar 2021 wordt toegevoegd aan de overige reserves voor een bedrag van € 14,6 miljoen.

Voorstel resultaatbestemming 2022

Het bestuur van Nederlandse Loterij B.V. stelt voor het resultaat over het boekjaar 2022 de volgende bestemming te geven:

  • Een dividenduitkering voor een bedrag van € 3 miljoen, waarbij 63% toekomt aan de houders van de gewone aandelen en 37% aan de houders van de stemrechtloze aandelen;

  • Het resterende resultaat toe te voegen aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening.

31. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva bestaan uit:

31 december 2022

31 december 2021

(x 1.000)

Vennootschapsbelasting

11.518

4.333

Loonbelasting

22

24

Totaal

11.540

4.357

32. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Aansprakelijkheid fiscale eenheid

Nederlandse Loterij B.V. vormt met haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn Nederlandse Loterij B.V. en de met haar gevoegde dochteronderneming(en) ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

De moedermaatschappij rekent, via de rekening-courantverhouding, met de dochters af alsof deze zelfstandig belastingplichtig zijn.

Garantiestelling

Nederlandse Loterij B.V. verbindt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk ertoe om Nederlandse Loterij Organisatie B.V. een gepaste financiële ondersteuning te bieden, hetzij onder de vorm van een inbreng, hetzij onder een andere vorm van ondersteuning, teneinde de continuïteit van activiteiten te garanderen.

33. Gemiddeld aantal medewerkers

Gedurende het jaar 2022 waren op holdingniveau 2 medewerkers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2021: 2). Hiervan waren 0 medewerkers werkzaam buiten Nederland (2020: 0).                              

34. Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Details inzake de bezoldiging bestuurders en commissarissen zijn opgenomen onder noot 21 van de geconsolideerde jaarrekening.

35. Accountantshonoraria

Details inzake de honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn opgenomen onder noot 22 van de geconsolideerde jaarrekening.

36. Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de toelichting omtrent de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar noot 24 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ in de geconsolideerde jaarrekening.

's Gravenhage, 27 maart 2023

Nederlandse Loterij B.V.

Bestuur

Niels Onkenhout, CEO
Arjan Blok, CFO

Raad van Commissarissen

Alexander Pechtold, voorzitter
Annelies van Zutphen, vice-voorzitter
Ada van der Veer
Frida van den Maagdenburg
Steven Martina