Toevoegen aan mijn verslag

Over dit verslag

Dit jaarverslag, gepubliceerd op 15 mei 2023, heeft betrekking op Nederlandse Loterij B.V., inclusief alle geconsolideerde deelnemingen zoals vermeld in de algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2022. De financiële en niet-financiële resultaten worden gepresenteerd in een geïntegreerd verslag en hebben betrekking op alle geconsolideerde entiteiten voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2022, tenzij anders is aangegeven. In dit jaarverslag leggen we primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders over de maatschappelijke impact die we in Nederland kunnen hebben.

De opzet van dit verslag

  1. Een inleidend onderdeel met daarin meer achtergrondinformatie over Nederlandse Loterij als bedrijf incl. kerncijfers, onze negen spelmerken en 2022 in het kort.

  2. Het bestuursverslag met daarin onze missie, visie en strategie als ook meer informatie over onze stakeholders, onze maatschappelijke bijdrage en onze (financiële) resultaten.

  3. Een onderdeel met overige informatie over onze bedrijfsstructuur, waaronder Corporate Governance, onze Raad van Commissarissen en het Remuneratierapport over 2022.

  4. Jaarrekening

In het bestuursverslag geeft Nederlandse Loterij haar operationele en financiële prestaties en de maatschappelijke aspecten van deze prestaties zoveel mogelijk geïntegreerd weer. Een GRI-referentietabel is in het online jaarverslag opgenomen. Verder hebben we onder andere de volgende bouwstenen aangehouden voor dit verslag:

  • Sustainable Development Goals

  • Materialiteitsanalyse en de bijbehorende materiële onderwerpen

  • Wetgeving die van toepassing is (WOK, KOA, reclamecode, etc.)

Transparantiebenchmark

Jaarverslagen van staatsdeelnemingen maken deel uit van de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Deze benchmark wordt tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In 2021 hebben wij de zelfscan van de benchmark ingevuld. Het Jaarverslag 2020 van Nederlandse Loterij is in de benchmark geëindigd op de 106de plaats, een stijging van 24 plaatsen op de transparantieladder. We hebben in 2023 de ambitie om verder te stijgen op deze benchmark en onze transparantie over belangrijke onderwerpen zoals onze duurzaamheidsambities verder te verbeteren.

Publicatie

Het jaarverslag wordt uiterlijk 17 mei 2023 gepubliceerd via www.nederlandseloterij.nl, waar het te online te bekijken en te downloaden is in pdf-formaat. Lezers van het verslag worden uitgenodigd feedback te geven op de inhoud van het verslag via communicatie@nederlandseloterij.nl.