Toevoegen aan mijn verslag

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(vóór resultaatbestemming)

 

31 december 2022

31 december 2021

(x 1.000)

Ref.

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

6

22.025

29.760

Materiële vaste activa

7

7.374

9.220

Financiële vaste activa

8

5.909

6.797

35.308

45.777

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

9

197.436

160.189

Liquide middelen

10

357.213

340.180

554.649

500.369

TOTAAL ACTIVA

589.957

546.146

31 december 2022

31 december 2021

(x 1.000)

Ref.

EIGEN VERMOGEN

11

Gestort en geplaatst kapitaal

0

0

Agio

64.301

71.101

Wettelijke en statutaire reserves

9.905

14.722

Overige reserves

38.877

12.643

Onverdeeld resultaat

29.779

14.617

142.862

113.083

VOORZIENINGEN

12

51.390

46.498

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

13

395.705

386.565

TOTAAL PASSIVA

589.957

546.146