Toevoegen aan mijn verslag

Anti-corruptie en transparantie

Definitie

Alles wat Nederlandse Loterij doet om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, het bewaken van de integriteit van onze spelen en alle activiteiten omtrent de betalingen aan onze spelers, waarbij privacy van de winnaar voorop staat.

Afbakening

Het gaat hier om al onze activiteiten die wij ondernemen om te voldoen aan de kaders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Inclusief wat Nederlandse Loterij doet op het gebied van anticorruptie en financiële transparantie, met name gericht op spelers en retailers. Ook matchfixing valt hieronder.

Doelstellingen

Wij hanteren een zero tolerance-beleid, met als doelstelling dat er nul euro wordt gefraudeerd of witgewassen via Nederlandse Loterij. Wij nemen onze taak op dit gebied zeer serieus en doen er alles aan om inbreuken op integriteit te voorkomen. Tegelijkertijd moeten we bewaken dat de maatregelen die wij hiervoor nemen geen afbreuk doen aan een optimale ervaring van onze spelers en ook niet aan de continuïteit van ons waardecreatie- en businessmodel.

KPI’s

Om te monitoren of wij voldoen aan onze doelstellingen, hanteren en monitoren wij verschillende KPI’s, onder andere:

  • Het aantal terugstortingen van transacties die wij niet accepteren.

  • Het aantal spelers dat wij blokkeren om een Wwft reden.

  • Snelheid van uitbetalen aan onze spelers.

  • Klanttevredenheid op het gebied van de betaalervaring.

  • Het aantal meldingen aan de Financial Intelligence Unit (FIU) voor verdachte transacties.

  • Het aantal meldingen aan de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU).

Managementaanpak

De afdeling Fraud & Payments is verantwoordelijk voor de monitoring, detectie en bestrijding van witwassen en criminaliteit onder spelers en retailers. Op dit onderdeel worden zo min mogelijk risico’s genomen. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de processen omtrent de inkomende en uitgaande betalingen van en aan onze spelers. In 2022 heeft de afdeling Fraud & Payments zich verder ontwikkeld. Onder andere hebben we gewerkt aan het optimaliseren van onze software.

Het strategische risicomanagementkader wordt bepaald en gemonitord vanuit de afdelingen Audit Risk and Security en Human Resources. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van tegengaan van witwassen en criminaliteit ligt bij de afdeling Fraud & Payments. De afdeling Fraud & Payments werkt nauw samen met de afdelingen Risk, Compliance, Klantenservice en Responsible Gaming om ervoor te zorgen dat het kansspelbeleid integraal wordt uitgevoerd en gemonitord.

Voortgang in 2022

Afdeling Fraud & Payments

Afgelopen jaar was het eerste volledige jaar waarin de afdeling Fraud & Payments activiteiten heeft uitgevoerd. Dit jaar stond in het teken van het doorontwikkelen van processen, kennis en competenties. Er zijn ongeveer 15 medewerkers die zich bezighouden met de werkzaamheden op het gebied van KYC (know your customer) en het analyseren en monitoren van spelerstransacties, ook in het retailkanaal. Er zijn gesprekken geweest met de verantwoordelijke afdeling binnen de Kansspelautoriteit over de ervaringen van de uitvoering van de Wwft door TOTO. Daarnaast hebben wij in mei een presentatie gegeven bij de Financial Intelligence Unit over de implementatie van de activiteiten die helpen aan het voldoen aan de Wwft. Wij hebben ook aan onze partners uitgelegd wat wij doen om witwassen, het financieren van terrorisme en matchfixing te voorkomen.

Intern is er een dagelijkse samenwerking met de afdeling Responsible Gaming, omdat de afdeling Fraud & Payments in de monitoring ook signalen kan tegenkomen die mogelijk wijzen op risicovol speelgedrag. Op eenzelfde manier is er een nauwe samenwerking met de afdeling Trading om signalen van matchfixing op te sporen. Verder werken wij intensief samen met onze Customer Service-afdeling.

Uitgevoerde controles

Alle betalingen in het kader van de online kansspelen van Nederlandse Loterij worden automatisch en/of handmatig gecontroleerd door de afdeling Fraud & Payments. Het gaat dagelijks om duizenden transacties. Dit doen we op een manier dat klanten er zo min mogelijk last van hebben. Spelers die ongewoon veel opnames doen of hoge geldbedragen storten, benaderen we persoonlijk om na te gaan of het geld legitiem is verkregen. Ongebruikelijke transacties worden gemeld aan de FIU.

Het aantal meldingen aan de FIU staat in onderstaande tabel. Meldingen kunnen worden gedaan op objectieve gronden en op subjectieve gronden. In 2022 hebben wij in totaliteit 1.339 meldingen gedaan aan de FIU. Wij krijgen van de FIU gerapporteerd of transacties als verdacht worden aangemerkt. Als dit het geval is, nemen wij passende maatregelen. Wij monitoren welke risicofactoren leiden tot subjectieve meldingen, zodat wij de juiste weging kunnen geven aan de verschillende risicofactoren.

2022

Q4 2021

Aantal FIU meldingen

1.339

416

Aantal SBIU meldingen

4

1

Aantal terugstortingen

93.260

20.631

Wedpatronen worden 24 uur per dag gemonitord door het trading team van TOTO. Verdachte bewegingen op onze weddenschappen melden wij aan de Sports Betting Intelligence Unit van de Kansspelautoriteit. Dit is een een meldpunt voor signalen van mogelijke matchfixing bij kansspelen. Er is dit jaar één potentieel geval van matchfixing gemeld aan de SBIU. De overige meldingen betroffen atleten of aan sport gelieerde personen die probeerden in te zetten op de eigen competitie.

Wij mogen spelers schorsen van verdere deelname aan onze spellen als wij hiervoor reden zien. Dit kan gebeuren als spelers een tweede account willen aanmaken, maar ook als wij redenen hebben om aan te nemen dat een speler met geld speelt dat niet legitiem is verkregen. Deze cijfers worden ieder kwartaal gerapporteerd aan de Kansspelautoriteit. Onze analisten nemen autonoom en onafhankelijk besluiten om spelers wel of niet te schorsen of nader onderzoek te doen. Wij hebben hiervoor nog geen targets geformuleerd, omdat dit eerste jaar vooral in het teken staat van bepaling van de juiste KPI’s en normwaarden. 

Vanuit onze zorgplicht naar onze spelers hebben wij liever niet dat spelers met creditgelden spelen. Daarom accepteren wij bij TOTO alleen geld van een bankrekening die ondubbelzinnig is te herleiden naar de speler. Wij accepteren alleen iDeal als betaalmethode voor TOTO en bijvoorbeeld geen betalingen met creditcards. Een betaling met een creditcard is namelijk lastiger te herleiden en is in principe ‘geleend geld’. Als een speler zich bij ons aanmeldt, wordt de naam van de rekeninghouder gecontroleerd met de aanmeldgegevens bij TOTO. Komt dit niet overeen, dan kan het account niet worden aangemaakt met dat rekeningnummer. Uiteraard houden we rekening met bankrekeningen die op naam van meerdere personen staan. Ook rekeningen die op naam staan van een stichting of vereniging staan wij niet toe. Onze controles hierop zijn bijna volledig geautomatiseerd. Met deze maatregelen doen we meer dan de wet ons voorschrijft via de leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit. In 2022 deden wij 93.260 terugstortingen aan onze spelers doordat wij de betaling niet hebben geaccepteerd.

We zijn met retailers intensieve trajecten gestart om ze te wijzen op signalen van ongewoon speelgedrag.

Data aanleveren bij controledatabank van de Kansspelautoriteit

Alle transactiedata van aanbieders van online kansspelen moeten worden gedeeld met de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst. Voor het aanleveren van die data aan de Kansspelautoriteit geldt een complexe set van regels. In juni 2022 introduceerde de Kansspelautoriteit bovendien een nieuw datamodel waaraan iedere aanbieder moet voldoen. Het inregelen van de wijzigingen was zeer tijdrovend, maar het is Nederlandse Loterij gelukt om dit datamodel te implementeren en succesvol uit te rollen.

Fraudepreventie en -monitoring retailkanaal aangescherpt

In 2021 hebben we voor fraudemonitoring in het retailkanaal handhavingsbeleid ontwikkeld dat gestoeld is op datagedreven controles en analyses. Eind 2021 zijn we met een aantal retailers intensieve trajecten gestart om ze te wijzen op signalen van ongebruikelijk speelgedrag dat plaatsvindt binnen het verkooppunt. De rayonmanagers spelen in deze trajecten een sleutelrol. We volgen dit beleid nog steeds, omdat we daardoor beter kunnen acteren op het voorkomen van fraude en ongewenst speelgedrag in de verkooppunten.

Daarnaast informeren wij onze retailers iedere maand via een nieuwsbrief en ook daarin besteden we altijd aandacht aan fraudepreventie, met name tijdens grote sportevenementen, zoals het WK voetbal in 2022.

Om speelgedrag te beïnvloeden hebben we in 2022 een aanpassing gedaan in het provisiemodel van onze verkooppunten. Dat heeft effect gehad; we zien nu meer weddenschappen op hogere quoteringen, waardoor er een lager risico is op witwassen.

Ook voeren wij gesprekken met de verschillende hoofdkantoren om gezamenlijk een aanpak te voeren ten aanzien van niet integer gedrag in onze verkooppunten. Op het moment dat er sprake lijkt van een overtreding, kijken wij samen met de verkooppunten naar bijvoorbeeld beeldmateriaal om daarna passende maatregelen te nemen ter bescherming van onze producten en de verkooppunten.

(Financiële) transparantie

Definitie

Transparant zijn over wat Nederlandse Loterij doet en hoe zij dat doet, eerlijk en integer handelen en het zijn van een betrouwbare partner om mee samen te werken.

 Afbakening

Transparantie betekent dat wij inzicht geven in de onderwerpen die voor onze stakeholders belangrijk zijn. Voor elke stakeholdergroep heeft dit een andere betekenis. Een speler wil inzicht in het eerlijke verloop van het kansspel en in de kans om te winnen. Een toezichthouder wil informatie over hoe wij wet- en regelgeving naleven. Aandeelhouders willen weten of wij onze doelstellingen halen. Voor al onze stakeholders willen wij herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Omdat wij een staatsdeelneming zijn, stellen wij hoge eisen aan transparantie.

 Doelstellingen

Transparantie wordt als onderdeel van ons kernwaardenprogramma onder de aandacht van medewerkers gebracht. De doelstellingen zijn bepaald door de verschillende afdelingen en worden op afdelingsniveau gemonitord. We willen onszelf verbeteren op de Transparantiebenchmark. 

Onze stakeholders hebben aangegeven transparantie van Nederlandse Loterij belangrijk te vinden. Wij vinden dat zelf ook, getuige het feit dat transparant een van onze kernwaarden is. Door transparant te zijn, kunnen we laten zien dat Nederlandse Loterij betrouwbaar is.  

Voortgang

Medewerkers informeren

Jaarlijks organiseren we meerdere medewerkersbijeenkomsten, waarbij de directie alle collega’s informeert over lopende zaken. Iedere discipline komt hierbij aan bod.

Stakeholders informeren

Er vindt veel overleg plaats tussen Nederlandse Loterij en haar externe stakeholders. Gedurende het jaar zijn er meerdere momenten, zie het overzicht op blz. 26.

Spelers informeren

Voor onze spelers is transparantie belangrijk om de keuze te kunnen maken om al dan niet deel te nemen aan onze kansspelen. Op onze kanalen informeren wij onze spelers over spellen, wijzigingen en over alle risico’s. Prijswinnaars begeleiden wij persoonlijk op ons kantoor. Daarnaast staan onze deelnemersreglementen duidelijk vindbaar vermeld op alle uitingen. Elk contact met een klant wordt gemeten, vastgelegd en indien nodig opgevolgd.

Proactief mediabeleid

Transparantie betekent ook dat wij aanspreekbaar zijn in het publieke domein. Hiertoe hebben wij een proactief mediabeleid: wij benaderen media met nieuws en achtergrondverhalen. Als er kritische vragen worden gesteld of als zich een incident voordoet, nemen wij onze verantwoordelijkheid en gaan we het gesprek aan.

Transparantiebenchmark 2023

Ons jaarverslag is een van de communicatiemiddelen waarmee wij onze stakeholders een compleet overzicht geven van onze strategie, operatie, resultaten en impact. Omdat wij transparantie belangrijk vinden en ons willen meten met andere organisaties, doen wij mee aan de Transparantiebenchmark. De Transparantiebenchmark is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland. Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald. Wij verbeteren onze verslaggeving voortdurend. Voor 2022 hebben we onze materiële thema’s herijkt in afstemming met onze belangrijkste stakeholders. Deze thema’s hebben we nog nadrukkelijker in lijn gebracht met onze vijf strategische doelstellingen. Verder zijn we dit jaar overgegaan op een systeem voor online verantwoording, waarmee we een grotere doelgroep op een eigentijdse manier hopen te bereiken. Het is onze ambitie om verder te stijgen in de Transparantiebenchmark en zo invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie. De volgende beoordeling vindt plaats in 2023 met de jaarverslagen over 2022.

Vooruitblik 2023

Begin 2023 lanceren we instant payments. Spelers van TOTO Sport en TOTO Casino krijgen binnen een uur de uitbetaling op hun rekening. Uiteraard doen wij daarbij geen concessies aan de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van onze processen op het gebied van het tegengaan van witwassen en criminaliteit.

Verder ontwikkelen we door op een klantvriendelijk proces voor het onboarden van nieuwe spelers. Ook verwachten wij in 2023 te starten met analyses gebaseerd op Artificial Intelligence (AI).

De Kansspelautoriteit heeft aangekondigd in 2023 te komen met een nieuw datamodel voor de Controledatabank (CDB). Wij hebben de Kansspelautoriteit gevraagd ons hierover tijdig te informeren en consulteren, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen en deze wijziging goed kunnen verwerken. In het retailkanaal voorzien wij scherpere controles op het speelgedrag en daarnaast bereiden wij ons technisch voor op verbeteringen in de klantreis in dit kanaal.