Toevoegen aan mijn verslag

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We willen dat deelnemen aan onze kansspelen verantwoord gebeurt. Daarom investeren en ontwikkelen we veel in preventie, detectie en interventie van risicovol speelgedrag. Daarnaast hebben wij een gespecialiseerde afdeling Fraud & Payments voor het tegengaan van fraude, witwassen en criminaliteit. En tenslotte nemen we ook in onze eigen bedrijfsvoering onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus. Voor onze eigen medewerkers, voor de leveranciers en partners met wie we werken en voor onze impact op milieu en klimaat.

Standaarden en richtlijnen voor MVO-aanpak

We hanteren een aantal wereldwijd erkende standaarden om onze impact te meten en kansen te signaleren om deze terug te brengen.

European Efficiency Directive (EED)

Elke vier jaar voeren we een Energie-audit uit, volgens de European Efficiency Directive (EED). De uitkomsten van de EED zijn leidend voor het beleid dat is gericht op het terugbrengen van onze CO2-uitstoot. Deze meting hebben we in 2019 voor het laatst gedaan en wordt in 2023 herhaald.

Science Based Targets initiative (SBTi)

In 2022 hebben we de voorbereidingen getroffen om aan te sluiten bij het Science Based Targets initiative (SBTi), wat we per 1 januari 2023 gaan doen. Door deze samenwerking maken we onze klimaatinspanningen beter meetbaar. Ook wordt nu beter zichtbaar of we - naar rato van de aard en omvang van Nederlandse Loterij - als organisatie voldoende bijdragen om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. In het jaarverslag 2023 rapporteren we over de gemaakte afspraken met betrekking tot de Science Based Targets en onze voortgang hierop.

Corporate Governance Code

Nederlandse Loterij voldoet met de verslaglegging over haar prestaties aan de Corporate Governance Code. 

Mensenrechten

De bescherming van mensenrechten is de verantwoordelijkheid van ons allen. Daarom committeert Nederlandse Loterij zich aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Beide standaarden bieden handvatten voor Nederlandse Loterij om op een goede manier zaken te doen en doen concrete aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie extra aandacht krijgen. In 2022 hebben we een gap-analyse uitgevoerd op basis waarvan wij vervolgstappen hebben gedefinieerd en toe hebben gewezen aan de desbetreffende afdelingen, die hiermee in het komende jaar aan de slag moeten.

Al onze leveranciers en onderaannemers moeten voldoen aan de Supplier Code of Conduct die wij eind 2021 hebben opgesteld. Ook daarin gaat het over de (indirecte) risico’s in relatie tot schending van mensenrechten. Samen met onze partners werken we aan het realiseren van een duurzame keten. 

Inkoop en ketenverantwoordelijkheid

Bij de aankoop van diensten en producten hebben onze inkopers aandacht voor mogelijke effecten op mens en milieu. Hierbij houden we rekening met de principes van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), waarbij niet alleen naar de prijs van een product wordt gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld het beperken van uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast kijken we in toenemende mate in hoeverre onze toeleveranciers voldoen aan standaarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Risico-inschatting en CO2-uitstoot van leveranciers

Vanuit de inventarisatie van de energie- en CO2-uitstoot bij Nederlandse Loterij zijn ook de belangrijkste leveranciers geïdentificeerd, waarmee we in 2023 het gesprek aangaan voor wat betreft het verlagen van onze energie- en CO2-uitstoot. Aan de hand van een vragenlijst toetsen we bij de belangrijkste leveranciers in hoeverre er al MVO-rapportages, doelstellingen en KPI’s beschikbaar zijn in het kader van hun eigen CO2-uitstoot. Op basis van de uitkomst van deze vragenlijst gaan we samen met de leverancier kijken naar kansen om vanuit de keten onze CO2- footprint te verkleinen.

Kwadrantensysteem

Daarnaast hanteren wij een kwadrantensysteem (de Kralijc aanpak), waarin we leveranciers plotten op basis van hun MVO-risico in verhouding tot onze ‘spend’ aan deze leveranciers. De plaats op het kwadrant bepaalt de wijze waarop we met de betreffende leverancier samenwerken:

Hoog MVO-risico / hoge spend:

We zoeken met deze leverancier actief naar samenwerking op MVO-gebied en we voegen de leverancier toe op de lijst voor driemaandelijkse gesprekken. Gesprekken waarin de prestaties van de leveranciers worden besproken en optimalisering van de samenwerking wordt nagestreefd.

Hoog MVO-risico / lage spend: ​

We toetsen de MVO-risico’s bij contractvorming. Als we risico’s signaleren, vragen we een reëel plan van aanpak op en bespreken dat jaarlijks. ​

Laag MVO-risico / hoge spend: ​

We voeren een MVO-gesprek bij contractvorming en vragen een jaarlijkse MVO-rapportage op met het oog op samenwerkingskansen​.

Laag MVO-risico / lage spend

We sturen de leverancier de Supplier Code of Conduct om een gemeenschappelijk begrip en naleving te hebben van de manier waarop Nederlandse Loterij wil werken ten opzichte van haar klanten.

Duurzaamheidsinspanningen tijdens offerteaanvraag (Request for Proposal)

Voor potentiële nieuwe leveranciers kijken we al in het tenderproces naar hun duurzaamheidsinspanningen. In de voorbereiding van de tender beantwoorden leveranciers meerdere vragen over duurzaamheid en leveren zij bewijsmateriaal om die inspanningen te onderbouwen. Tijdens het evaluatieproces in dit RfP-traject en de eventuele demo’s nemen we de feedback van deze leveranciers mee in onze overwegingen. In 2023 kijken we of de uitvraag toereikend is, of dat er additionele randvoorwaarden of eisen toegevoegd moeten voegen om goed inzicht te krijgen in de duurzaamheidsinspanningen van onze leveranciers.

Supplier Code of Conduct

Nederlandse Loterij werkt samen met verschillende leveranciers over de hele wereld. De keten betreft zowel de producten en diensten als de bedrijfsvoering van Nederlandse Loterij, haar leveranciers en hun onderaannemers. Dit kan (indirecte) risico’s met zich meebrengen in relatie tot schending van mensenrechten. Daarom hebben we eind 2021 een Supplier Code of Conduct geïntroduceerd, die geïntegreerd is in ons beleid en onze processen. Nederlandse Loterij verwacht dat elke leverancier mensenrechten respecteert, zowel ten opzichte van zijn medewerkers als ten opzichte van zijn eigen leveranciers. In de gedragscode staan afspraken over verantwoord spelen en spelersbescherming, mensen- en arbeidsrechten, milieu- en klimaatimpact, ethisch gedrag en belangenverstrengeling, de omgang met vertrouwelijke informatie en gegevensverwerking en anti-corruptie, omkoping, witwassen en matchfixing.

Nederlandse Loterij beschouwt haar relatie met leveranciers als een samenwerking en wil een constructieve dialoog over de naleving van de gedragscode. Als op enig moment blijkt dat een leverancier in strijd handelt met onze normen in de gedragscode, gaan we in eerste instantie met de leverancier in gesprek over het vervolg en bespreken we een herstelplan. Indien de leverancier na herhaalde verzoeken geen verbetering toont, beëindigen we de relatie met deze leverancier.

Schending van mensenrechten door een leverancier kan naast risico’s in relatie tot mensenrechten ook reputatierisico’s voor Nederlandse Loterij met zich meebrengen. Mede door onze constante dialoog met leveranciers en het controleren van onze leveranciers op de gedragscode en onze inkoopvoorwaarden proberen wij risico’s op het gebied van mensenrechten te beheersen en problemen te voorkomen.

Vooruitblik 2023

In 2023 ligt onze grootste focus op het opstellen en handhaven van een organisatiebreed MVO-beleid met commitment aan alle bovengenoemde richtlijnen. Met behulp van dit beleid gaan we verder onderzoeken in hoeverre er sprake is van (potentiële) misstanden voor mens en milieu die verband houden met onze eigen bedrijfsactiviteiten, activiteiten in onze toeleveringsketen of van andere zakelijke relaties. In dit beleid vermelden we ook welke maatregelen we nemen om deze (potentiële) misstanden te voorkomen, te beëindigen of te verminderen.
Daarnaast richten we komend jaar onze aandacht op additionele due diligence (ketenverantwoordelijkheid in de gehele bedrijfsvoering). Samen met leveranciers maken we onze keten het komende jaar verder transparant. Daarnaast evalueren we onze gedragscode opnieuw en scherpen we die aan indien nodig.