Toevoegen aan mijn verslag

Verantwoord deelnemen aan kansspelen

Definitie

Bij Nederlandse Loterij willen we dat deelnemen aan onze kansspelen verantwoord gebeurt: onze spelers vinden het leuk om deel te nemen, kennen hun grenzen en gaan daar niet overheen. Op het moment dat deze aspecten niet meer aanwezig zijn, stoppen zij met meespelen, al dan niet na een interventie vanuit ons.

Afbakening

Onder ‘verantwoord deelnemen aan kansspelen’ verstaan wij onze volledige aanpak op het gebied van het voorkomen van risicovol en problematisch speelgedrag: preventie, detectie en interventie. Bij Nederlandse Loterij willen we dat spelers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan onze kansspelen.

Doelstelling(en)

Wij willen een plek bieden waar deelnemen aan kansspelen leuk is, waar de regels en voorwaarden duidelijk zijn en waar tijdig ingegrepen wordt als risicovol speelgedrag gesignaleerd wordt. Dit past bij de voorbeeldrol die we hebben. We proberen te voorkomen dat spelers zich ontwikkelen tot risico- of probleemspelers, door hen tijdig te wijzen op onze middelen om het speelgedrag onder controle te houden en in te grijpen als we de indruk hebben dat dit ondanks deze aanwijzingen niet lukt. De doelstelling van het verslavingspreventiebeleid en de daaraan gerelateerde activiteiten is dat geen enkele speler in de problemen raakt door deelname aan onze kansspelen.

Certificeringen

Managementaanpak

De afdeling Responsible Gaming stelt de kaders en initieert het beleid op dit onderwerp, dat door de directie en het Risk Management Committee wordt goedgekeurd en vastgesteld voordat het wordt geïmplementeerd. De afdeling Responsible Gaming ziet vervolgens toe op de juiste implementatie en naleving hiervan binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor het compliance-gebied ‘integriteit van het kansspelaanbod’.

KPI’s

Om te monitoren of wij aan onze doelstellingen voldoen, hanteerden we in 2022 de volgende KPI’s:

 • Met 100% van de spelers die we kwalificeren als hoog risico spelers hebben we persoonlijk contact opgenomen.

 • Minimaal 50% van spelers die we kwalificeren als hoog risicospelers laten verantwoorder speelgedrag zien na een interventie vanuit ons.

 • Minimaal 10% van het marketingbudget van TOTO wordt besteed aan uitingen over verantwoord deelnemen.

 • 100% van de nieuwe medewerkers van Nederlandse Loterij volgt de basistrainingen die verplicht zijn vanuit de regelgeving over online kansspelen binnen één maand na indiensttreding.

 • 100% van de nieuwe medewerkers bij Nederlandse Loterij volgt de Corporate Academy, met daarin een responsible gaming training, binnen drie maanden na indiensttreding.

 • Bij controles op naleving van de Gedragscode Verkooppunten is de kennis over de wettelijke leeftijdsgrens bij de verkoopmedewerkers minimaal 98%.

Buitenlandse kansspelaanbieders willen leren van de manier waarop Nederlandse Loterij risicospelers detecteert en hierop acteert. 

Voortgang

In 2021 zijn we begonnen met het intensief volgen van onlinespelers op dagelijkse basis. We willen namelijk zo vroeg mogelijk ingrijpen als spelers tekenen van controleverlies vertonen. Gedurende het hele jaar 2022 hebben we die manier van werken verbeterd en verfijnd. Het aantal spelers dat we maandelijks actief benaderen, is toegenomen en we hebben geleerd op welke momenten we spelers het beste kunnen benaderen en hoe we de gesprekken goed kunnen insteken. We hebben onder andere Loket Kansspel en het Centre for Motivation and Change ingeschakeld om ons in dat verbetertraject te begeleiden en we overleggen regelmatig met kansspelaanbieders in andere landen. In 2022 waren we host van het CSR-Responsible Gaming seminar van European Lotteries en World Lotteries Association. Hier hebben we een presentatie gegeven over de manier waarop we risicospelers detecteren en hierop acteren. Deze presentatie heeft geleid tot verschillende vervolgafspraken met buitenlandse kansspelaanbieders die willen leren van onze aanpak.

Wetenschappelijk onderzoek

We hebben in 2022 veel ervaring opgedaan en data verzameld. In een eerste contact met een speler gaat het vaak vooral om bewustwording. Wij wijzen hen op mogelijke risico’s en op de hulpmiddelen die wij op de website voor spelers beschikbaar hebben om hun eigen gedrag te monitoren en onder controle te houden.

In de meeste gevallen vindt dit eerste contact per e-mail plaats. Als dit volgens ons niet voldoende effect heeft, nemen we telefonisch contact op met de speler. We controleren of de speler zelf een goed beeld heeft van het eigen speelgedrag en stimuleren de speler hierop te reflecteren. In veel gevallen nemen we later nog een tweede of zelfs derde keer contact op met de speler om te helpen passende limieten of andere hulpmiddelen in te stellen.

In de loop van 2022 hebben de wetenschappers Dr. Michael Auer en Dr. Mark D. Griffiths onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onze interventies. Het bleek dat onze aanpak leidt tot een significante verlaging van het aantal stortingen, de hoogte van de gestorte bedragen en de tijd die een speler op onze website besteedt. Een paper over dit onderzoek is gepubliceerd in The Journal of Gambling Studies. Ook in 2023 willen we data ter beschikking stellen voor extern onderzoek. Op die manier wordt ons detectie- en interventiemodel objectief beoordeeld en kunnen we onze aanpak verbeteren, bij voorkeur op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

Tussentijdse assessment 2022

Halverwege 2022 is door een externe auditor getoetst of wij nog steeds voldoen aan de responsible gaming-maatstaven van European Lotteries. Dit keer werd hierin voor het eerst het nieuwe online aanbod van TOTO meegenomen. Dit tussentijdse assessment is met succes volbracht. 

Extra aandacht voor spelers die terugkeren uit Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks)

Sinds 1 oktober 2021 kunnen spelers die zichzelf willen beschermen tegen de risico’s van kansspelen, zich inschrijven in Cruks, een centraal register waarbij alle Nederlandse speelhallen, speelcasino’s en online kansspelbedrijven met een vergunning zijn aangesloten. Na inschrijving kan de betreffende speler minimaal zes maanden niet meer deelnemen aan spellen van deze organisaties. Van iedereen die een account aanmaakt bij Nederlandse Loterij controleren wij of die persoon in Cruks staat en bij elke login herhalen wij deze controle. Om nog meer preventie in te bouwen, gaan wij nog een stap verder dan deze wettelijk verplichte procedures. Spelers die na een Cruks-inschrijving weer bij ons willen spelen, krijgen bij ons extra aandacht. In 2022 hebben we ruim 500 van deze ex-Cruks-geregistreerden telefonisch benaderd. We bespraken met hen wat de reden was voor de inschrijving in Cruks en of hun situatie intussen dusdanig gewijzigd is dat de betreffende persoon nu wel verantwoord kan deelnemen aan kansspelen. In veel gevallen stellen we dan in onderling overleg meteen bepaalde limieten vast.

Gesprekstraining

Spelers opbellen en hun gedrag en de risico’s bespreekbaar maken is niet eenvoudig. In de loop van 2022 volgden veel collega’s van de afdeling Klantenservice een training in het voeren van dit soort gesprekken. Vanwege bewustwording is het goed dat brede groepen collega’s nu weten hoe ze met deze spelers het beste in gesprek kunnen gaan. Inmiddels hebben we ervoor gekozen om een aantal collega’s zich te laten specialiseren in het voeren van dit soort gesprekken. Zij worden intensief opgeleid en begeleid. Zo creëren we een groep collega’s die optimaal getraind is, dergelijke gesprekken veelvuldig voert en deze werkzaamheden graag uitoefent. Dit komt de kwaliteit van de gesprekken ten goede. Bovendien is zo’n specialistische medewerker beter voorbereid op een zeer onverwachte wending in zo’n gesprek. We hebben in samenwerking met meerdere partners die gespecialiseerd zijn in lastige of emotionele gesprekken, een leidraad ontwikkeld die onze klantenservicemedewerkers in eventuele heftige gesprekken houvast biedt.

Sustainability Officer

Onze afdeling Fraud & Payments doet onderzoek om mogelijk misbruik van onze kansspelen door witwassers en fraudeurs op het spoor te komen. De spelers die zij in beeld krijgen, kunnen dezelfde spelers zijn die, uit oogpunt van risicovol speelgedrag, ook op de radar staan bij de analisten van de afdeling Responsible Gaming. Voor deze spelers kon het verwarrend overkomen dat ze soms door twee verschillende afdelingen in korte tijd gebeld werden. Daarom hebben we op 1 november 2022 een Sustainability Officer aangesteld. Deze belt nu de betreffende speler en kan een gesprek vanuit beide invalshoeken aangaan. Uiteraard is ook deze Sustainability Officer goed getraind in gesprekken over verantwoord meespelen.

Bewustwording

In 2022 organiseerden we regelmatig bewustwordingssessies voor medewerkers van Nederlandse Loterij rondom het thema verantwoord deelnemen aan kansspelen. Zo organiseerden we voor de hele marketingafdeling een themadag rondom ‘verantwoorde marketing’. 75 marketing collega’s werden bijgepraat door drie ervaringsdeskundigen, waarna ze in groepen een concept ontwikkelden voor een responsible gaming campagne. Een indringende en verhelderende ervaring.

Ook bij de maandelijkse personeelsbijeenkomst zit standaard een update over alle activiteiten rondom verantwoord spelen. En uiteraard is een presentatie over responsible gaming een vast onderdeel in de onboardingdag die maandelijks wordt georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers. Vanuit een verhoogd bewustzijn komen collega’s met allerlei ideeën voor signalering van risico’s. Zo merkte een collega op dat winnaars van grote prijzen bij online kansspelen - die wij altijd op ons kantoor ontvangen - mogelijk ook gevoelig zijn voor het ontwikkelen van verslaving. Daarom hebben we een flyer ontwikkeld die de speler bewust maakt van de risico’s bij deelname aan kansspelen, juist na het winnen van een grote prijs.

Vanuit een verhoogd bewustzijn komen collega's met allerlei ideeën voor signalering van risico's.

Voorlichting

Ook extern organiseren we bewustwordingssessies. Zo gaven wij in 2022 bij onze reclamebureaus een aantal presentaties over de risico’s van deelname aan kansspelen en wat wij allemaal doen aan verantwoord spelaanbod. Ook bij diverse partners en samenwerkingsverbanden, zoals de KNVB, NOC*NSF, tijdens de Beneficiantendag en bij het Goede Doelen Platform gaven we presentaties over deze materie, geregeld in samenwerking met onze Fraud & Payments afdeling.

Onze aanpak om risicovol gedrag op te sporen en tegen te gaan, bestaat uit drie pijlers: preventie, detectie en interventie. Op elk van die terreinen werkten we in 2022 hard om onze impact te vergroten. We beschrijven hieronder de belangrijkste maatregelen en ontwikkelingen.

1. Preventie

We zijn voortdurend bezig om onze spelers goed te informeren over de mogelijke risico’s die kunnen ontstaan bij deelname aan kansspelen. Zo sturen we onze spelers geregeld e-mailberichten met informatie en tips over verantwoorde deelname. Daarbij wijzen we ook nadrukkelijk naar onze online hulpmiddelen, zoals de mogelijkheid om zelf limieten in te stellen. Dit kan gaan om een maximaal saldo in de wallet, een opwaardeerlimiet of een aantal speeluren per dag, tot en met de mogelijkheid voor zelfuitsluiting per spelsoort. We stimuleren met name hoog risico spelers gericht om gebruik maken van deze hulpmiddelen. Voor jongvolwassenen (18 t/m 23 jaar) hebben we een verplicht maximaal verlies van
€ 400 per maand als vaste instelling opgenomen in hun account. Uiteraard kunnen ze deze limiet naar beneden aanpassen indien gewenst en vindt bij deze spelers eveneens actieve monitoring plaats.

De komende jaren blijven we het gebruik en het effect van deze tools monitoren en verfijnen. Zo genereert de Mijn-omgeving van de online TOTO-spelers al automatisch getriggerde berichten, die de speler bij bepaald speelgedrag automatisch een bewustwordingsbericht stuurt. In 2022 werden in totaal 488.182 van deze berichten verstuurd.

Uitlatingen die spelers doen in de live-chat, via e-mail of telefoon kunnen een indicatie zijn dat spelers hun speelgedrag niet goed onder controle hebben. 

Onze verantwoord-spelen campagne met Nathan Rutjes is per 1 juni 2022 gestopt, omdat het vanaf dat moment niet meer was toegestaan om rolmodellen te gebruiken in reclames voor online kansspelen. Met ingang van het voetbalseizoen 2022-2023 zijn we gestart met een alternatieve campagne, gericht op alle betaald voetbalorganisaties die TOTO sponsort, genaamd Rugdekking. Op een aantal verschillende manieren proberen we met deze campagne bij de achterban, de clubs en de spelers meer bewustzijn te creëren over de risico’s van deelname aan kansspelen.

Als onderdeel van Rugdekking gaan we samen met Arne Nilis op bezoek bij de voetbalclubs die TOTO sponsort. Arne is een ervaringsdeskundige als het gaat om problematisch deelnemen aan kansspelen. Op locatie vertelde hij zijn verhaal aan de selecties en de staf van de voetbalclubs. In 2022 werden onder meer FC Groningen, FC Twente, FC Utrecht, Sparta, RKC en Willem II bezocht voor een dergelijke sessie. Door zijn kennis van de voetbalwereld en het verloop van zijn professionele voetbalcarrière, mede als gevolg van zijn problematische deelname aan kansspelen, hebben deze sessies van Arne veel impact. Ook de achterban van deze voetbalverenigingen, de fanbase bijvoorbeeld, bereiken we met Rugdekking via e-mailings, een speciaal ingerichte website en andere uitingen.

2. Detectie

We monitoren en analyseren het speelgedrag van deelnemers aan onze online kansspelen op verschillende manieren. Voor de detectie van risicovol en problematisch gedrag kijken de analisten van de afdeling Responsible Gaming dagelijks naar een groot aantal factoren van individuele spelers. Hoe vaak stort een speler geld bij, neemt het speelgedrag toe, keert een speler de winsten uit en wat doet de speler bij verlies?

De analisten maken hierbij ook gebruik van de software van Neccton. Deze software is sinds begin 2021 aangesloten op de database van onze TOTO-spellen. Met behulp van algoritmes die zijn ontwikkeld door de Oostenrijkse wetenschapper Dr. Michael Auer, maakt ook Neccton een inschatting van de kans dat iemand een risico- of probleemspeler is. Deze algoritmes worden toegepast op het speelgedrag, de financiële transacties en het gebruik van instrumenten om het eigen speelgedrag te controleren.

Ook de informatie vanuit het klantcontact is relevant. Uitlatingen die spelers doen in de live-chat, via e-mail of telefoon kunnen een indicatie zijn dat spelers hun speelgedrag niet goed onder controle hebben. Medewerkers van Klantenservice zijn daarom getraind om mogelijke signalen van risicovol of problematisch gedrag aan de telefoon te herkennen en deze door te geven aan de analisten van de afdeling Responsible Gaming.

Uiteindelijk resulteert al deze informatie in de intern gehanteerde ‘Nederlandse Loterij risicoscore’. Spelers vanaf de risicoscore ‘medium’ worden extra scherp in de gaten gehouden door de Responsible Gaming-analisten. Als daar aanleiding toe is, wordt de score verhoogd naar het risiconiveau ‘hoog’. Spelers met deze risicoscore komen terecht in het interventie-framework.

Werkenderwijs krijgen we steeds meer kennis en ervaring in het detecteren van relevante data. We betrekken ook steeds meer externe databases bij onze analyses. Zo raadplegen we bijvoorbeeld het Centraal curatele- en bewindsregister (CCBR) wanneer we in persoonlijk contact met een speler signalen opvangen van mogelijke geldproblemen of een beperkte bestedingsruimte. Dit doen we met begrip en gevoel voor privacy van onze spelers.

3. Interventie

Sinds 2021 hanteren we een samenhangend interventiemodel met verschillende mogelijke interventies. Die kunnen stap voor stap ingezet worden, maar in individuele situaties – afhankelijk van onze analyse en interpretatie – slaan we stappen over of maken we maatwerkkeuzes:

 • Een e-mail waarin we de speler informeren dat zijn of haar speelgedrag ons is opgevallen. We verwijzen de speler naar de hulpmiddelen op onze website die inzicht geven in het speelgedrag en die de speler kunnen helpen zelf grenzen te stellen aan dit speelgedrag.

 • Een telefoongesprek waarin we de speler bewust willen maken van diens speelgedrag. We proberen de speler te motiveren om zelf na te gaan of de speler inderdaad deze hoeveelheid tijd en geld wil steken in deelname aan onze spellen. Het doel van dit gesprek is dat spelers zelf de wens uitspreken tot aanpassing van het speelgedrag, zodat wij ze daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door het instellen van bepaalde speellimieten.

 • Wanneer dit eerste gesprek geen effect heeft en de speler naar ons idee nog altijd risicovol gedrag vertoont, volgt een tweede telefoongesprek. Hierin is opnieuw het doel de speler te motiveren om zelf na te denken over diens speelgedrag. Wij geven in dit gesprek aan welke limieten wij denken dat een speler kunnen helpen.

 • Als ook dit tweede gesprek geen effect heeft en de speler risicovol gedrag blijft vertonen, gaan we uiteindelijk zelf over tot het instellen van speelbeperkingen. Hierover wordt de speler wederom gebeld, waarbij wij de speler ook wijzen op manieren om hulp te vinden voor diens speelgedrag.

 • Spelers die een hoog risicoprofiel hebben, worden voor de duur dat zij dit profiel hebben, tot en met 30 dagen daarna, uitgesloten van gerichte marketing van online kansspelen.

In 2022 hebben we in de online spelersgroep van TOTO de volgende aantallen interventies toegepast:

Interventie

aantal

spelers een e-mail gestuurd

7.739

spelers gebeld voor een eerste gesprek over hun speelgedrag

4.786

spelers gebeld voor een tweede gesprek over hun speelgedrag

1.094

spelers gebeld voor een derde gesprek over hun speelgedrag, waarbij deze spelers ook speellimieten kregen opgelegd

462

gebeld om aan te geven dat het account is geblokkeerd en de spelers te verwijzen naar Loket Kansspel en Cruks

134

spelers voorgedragen bij de Kansspelautoriteit voor onvrijwillige inschrijving in Cruks. Deze spelers zijn beiden in Cruks opgenomen door de Kansspelautoriteit

2

In 2022 startten we een samenwerking met Gamban. TOTO Online biedt sindsdien een speler die zichzelf heeft uitgesloten de mogelijkheid een – door ons betaalde – licentie op Gamban te nemen waardoor de speler op maximaal 15 apparaten niet meer kan gokken op alle door Gamban geblokkeerde sites: dit zijn tienduizenden websites, waaronder ook illegale aanbieders van kansspelen en websites met cryptoaanbod en dergelijke. Deze uitsluiting gaat dus verder dan een blokkade via Cruks.

Bewustwording en voorlichting in retailkanaal 

Ook in 2022 besteedden we veel aandacht aan verantwoorde verkoop bij onze verkooppunten, onder andere via de Gedragscode Verkooppunten en de e-learning ‘Verkoop bewust en alleen aan 18+’. Deze e-learning is verplicht voor elk nieuw verkooppunt en deze training moet iedere anderhalf jaar opnieuw gevolgd worden. In 2022 werd deze e-learning 9.297 keer met succes gevolgd. Dat is bijna drie keer zo vaak als in 2021 en het gevolg van inspanningen bij onze verkooppunten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk verkoopmedewerkers deze e-learning volgen.

De e-learning ‘Verkoop bewust en alleen aan 18+’ is verplicht voor elk nieuw verkooppunt.

Daarnaast heeft een onafhankelijke partij in 2022 wederom controlerondes gehouden bij onze verkooppunten op naleving van onze Gedragscode Verkooppunten. Deze Code is een onderdeel van het contract dat verkooppunten met ons sluiten en waarin staat opgenomen hoe zij verantwoorde verkoop dienen toe te passen en welke regels ze daarbij moeten hanteren. De kennis van deze regels is in 2022 bij 1.000 van onze verkooppunten onderzocht door een externe partij tijdens twee controlerondes. Verschillende onderdelen worden tijdens deze controles getoetst: zo waren 993 van de ondervraagden goed op de hoogte van de wettelijk verplichte leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van kansspelen. De kennis over limieten werd eveneens getoetst: 902 verkooppunten hebben kennis van inleglimieten in de verkooppunten. De vervolgacties die hierop hebben plaatsgevonden, variëren van een bezoek van de rayonmanager, het stimuleren tot het volgen van bovengenoemde e-learning tot een waarschuwing.

In november is rondom de Geef Bewust campagne, net als voorgaande jaren, een aanvullende controleronde ingezet rondom de verkoop van de December Kalender. Dit is tenslotte geen geschikt cadeau voor minderjarigen en het is belangrijk dat verkopers zich hiervan bewust zijn, net als hun klanten. Mystery shoppers geven bij deze controles in een verkooppunt aan dat zij een cadeau zoeken voor een minderjarige en overwegen hierbij, hardop denkend, een December Kalender. De betreffende retailer handelt in de geest van de Gedragscode als hij of zij hierop reageert dat dit geen geschikt cadeau is voor minderjarigen. Strikt genomen mag een verkoper de December Kalender wel verkopen aan de betreffende volwassene. Nederlandse Loterij wil echter dat een verkoper ook zijn of haar verantwoording neemt als hij/zij weet dat deze bij een minderjarige terecht kan komen. 

Tijdens deze controle zijn 513 verkooppunten bezocht. 258 verkooppunten gaven het juiste antwoord en verkochten de December Kalenders niet. 246 verkooppunten gaven niet de gewenste reactie. Aanvullend: het kwam tijdens deze rondgang niet daadwerkelijk tot verkooptransacties.

In 2022 zijn veel inspanningen verricht in het verkoopkanaal om de bewustwording hierop bij retailers te vergroten, wat niet is terug te zien als je bovengenoemde resultaten vergelijkt met die van 2021 (dat waren vergelijkbare cijfers). De rayon managers bezochten de verkooppunten die de ongewenste reactie gaven om dit onderwerp per verkooppunt te bespreken, daarnaast worden deze resultaten met de hoofdkantoren besproken en meegenomen in de jaarafspraken met hen voor 2023. In 2023 breiden we daarnaast de communicatie hierover richting retailers uit en benaderen we ook winkelspelers zelf met deze boodschap.

Naast deze controles van de verkooppunten beschikt Nederlandse Loterij ook over andere methoden om te monitoren of de verkooppunten zich aan de Gedragscode Verkooppunten houden. Bij overtreding van de Gedragscode Verkooppunten ontvangt een verkooppunt een waarschuwing. Als een verkooppunt meerdere waarschuwingen ontvangt, zijn hier consequenties aan verbonden.

Als na twee waarschuwingen nog een derde waarschuwing nodig is, sluit Nederlandse Loterij de terminal van de retailer voor een week. Dit is, zoals uit de tabel blijkt, in het verslagjaar 22 keer gebeurd. In 2 gevallen was nog een laatste waarschuwing nodig en is de terminal afgesloten en verwijderd.

Overzicht aantal uitgedeelde waarschuwingen in 2022

Aantal eerste waarschuwingen

721

Aantal tweede waarschuwingen

132

Aantal derde waarschuwingen

22

Aantal vierde waarschuwingen

2

TOTAAL

877

Verkooppunten die het goed doen bij TOTO-verkoop, noemen we TOTO-specialisten. Aan deze groep besteden we extra aandacht omdat zij veel klanten spreken en dus een belangrijke rol spelen bij het signaleren en bespreekbaar maken van risicovol speelgedrag. Dit zijn bij uitstek de verkopers die het gesprek moeten durven aangaan als een speler bijvoorbeeld exceptioneel vaak terugkomt en/of veel geld besteedt. Rondom de TOTO KNVB Bekerfinale in 2022, waarvan wij hoofdsponsor waren, hebben we voor deze TOTO-specialisten een kennissessie over verantwoorde verkoop georganiseerd, onder andere met ervaringsdeskundige Arne Nilis.

Rondom de TOTO KNVB Bekerfinale in 2022 hebben we een kennissessie over verantwoorde verkoop georganiseerd.

Samenwerkingsverbanden

Assissa

Assissa heeft zich toegelegd op trainingen over preventie van gokproblematiek in de kansspelmarkt. Assissa gaf deze trainingen in 2022 aan de TOTO Klantenservice. Deze waren gericht op het registreren van signalen die kunnen wijzen op gokproblemen en daarnaast was motiverende gespreksvoering bij interventiegesprekken een belangrijk onderdeel. Daarnaast heeft Assissa het Verslavingspreventiebeleid beoordeeld als deskundige. Het is wettelijk verplicht om dit te laten beoordelen.  

Loket Kansspel

In 2021 hebben we regelmatig contact gehad met Loket Kansspel over onze werkwijze aangaande met name telefonische interventies. Intervisies vonden plaats met de Klantenservicemedewerkers die de uitgaande gesprekken voeren met spelers die mogelijk een risico lopen.
Ook heeft Loket Kansspel een training voor de directie van Nederlandse Loterij verzorgd.

Ervaringsdeskundigen

Nederlandse Loterij werkt met een aantal ervaringsdeskundigen samen om verbeteringen door te voeren in de aanpak rondom met name preventie en interventies. Dit is onder meer met Arne Nilis en met Pas Op Gamen en Gokken.
In 2022 werkten zij mee aan de themadag rondom verantwoorde marketing, aan diverse bewustwordingsbijeenkomsten en adviseerden ons op verschillende onderwerpen. 

Team Responsible Gaming

Het team van de afdeling Responsible Gaming is in 2022 verder uitgebreid naar 8 vaste medewerkers: er is een extra Responsible Gaming Officer iGaming toegevoegd aan het team. Deze medewerker ondersteunt de diverse disciplines binnen TOTO (merk, klant, product) in het realiseren van een veilig en verantwoord aanbod binnen de kaders van wet- en regelgeving en het opgestelde Verslavingspreventiebeleid.

Voor aanbieders van online kansspelen is het verplicht om een wettelijk vertegenwoordiger Kansspelverslaving aan te wijzen, als eerste aanspreekpunt voor de Kansspelautoriteit en andere in Nederland werkzame organisaties op het gebied van kansspelverslaving. Namens Nederlandse Loterij is dat de Head of Responsible Gaming & CSR. Zij zit daarnaast sinds 2018 in de internationale werkgroep Responsible Gaming & CSR van European Lotteries en is sinds november 2022 voorzitter van deze werkgroep.

Vooruitblik 2023

Ook in 2023 gaan we door met het verbeteren van onze preventiemaatregelen en ons detectie- en interventie-framework.

Met gerichte e-mailcampagnes en berichten in de speelomgeving willen we spelers nog beter bewust maken van de Responsible Gaming hulpmiddelen die hen kunnen ondersteunen om controle te houden over het speelgedrag. We gaan het gebruik van deze hulpmiddelen stimuleren en meten hoe succesvol we daarin zijn.
Daarnaast gaan we de kwaliteit van onze interventies verder verhogen. In samenwerking met het Centre for Motivation & Change ontwikkelen we daartoe een verdiepend trainingsprogramma, dat speciaal voor de collega’s die deze gesprekken voeren, wordt ontwikkeld. Het doel is dat we hiermee nog beter in staat zijn om spelers te motiveren bewust te spelen.

Nederlandse Loterij wil voorop blijven lopen in het beschermen van de spelers. In 2023 gaan we daarom de samenwerking zoeken met partijen die vanuit andere invalshoeken kijken naar de risico’s van kansspelen. We vragen externe partijen met ons mee te denken over vraagstukken die de hele markt raken.

Middels het programma TOTO Rugdekking gaan we in 2023 nog actiever op zoek naar onze spelers. We brengen hen in contact met ervaringsdeskundigen om ze bewust te maken van de risico’s van kansspelen en bieden tips om dit beheersbaar te houden.

Ook voor onze beneficianten is veel veranderd sinds de online kansspelmarkt open is. Voor 2023 hebben we nadrukkelijk op de agenda staan om hen goed te informeren over de manier waarop we invulling geven aan ons verantwoord spelen beleid. 

Verder op de agenda

 • Interne kennis- en inspiratiesessies om het bewustzijn onder de medewerkers van Nederlandse Loterij te onderhouden en verbeteren

 • Externe sessies om kennisdeling en interactie tussen vergunde aanbieders, verslavingsexperts en andere relevante betrokkenen te vergroten

 • Het vergroten van de kennis en naleving rondom de Gedragscode Verkooppunten

 • Daarnaast worden we opnieuw ge-audit aan de hand van het Responsible Gaming Framework van European Lotteries